Over mij / about me

 

 

 

 

 

 

.

Sinds mijn afstuderen in 1992 aan de kunstacademie illustreer ik voor uiteenlopende opdrachtgevers.
Voor NRC tekende ik tien jaar voor een wekelijkse rubriek over dieren in De Kleine Wetenschap (de wetenschapspagina voor kinderen), een column van Koos van Zomeren en wetenschappelijke artikelen voor diverse bijlagen.
In opdracht van uitgeverijen in binnen- en buitenland voorzag ik ruim tweehonderd (kinder)boeken van illustraties: informatieve en educatieve boeken met onderwerpen als natuur en geschiedenis en enkele prentenboeken waarvan een aantal is verschenen onder meer in de VS, China, Duitsland, Italië en Engeland.
Een greep uit de projecten is te vinden in mijn portfolio op deze website.

In mijn illustraties streef ik ernaar om soms complexe informatie naar een helder en aantrekkelijk visueel beeld te vertalen. Daar ligt ook mijn kracht. Illustraties hebben een grote toegevoegde waarde in communicatie over ingewikkelde onderwerpen. Of dat nu om fictie of non-fictie gaat. Heeft een tekst bijvoorbeeld hoge informatiedichtheid dan geven illustraties visueel ‘houvast’, afwisseling en extra inzicht. Illustraties kunnen op verschillende niveaus aansluiten bij teksten of concepten. Ze verhogen sfeer, verhelderen ideeën, zijn mooi of intrigerend om naar te kijken, maken teksten en producten aantrekkelijk en toegankelijk. Anders dan in fotografie zijn illustraties in staat om verschillende aspecten van beeld te verenigen.
Lees ook dit artikel over de waarde van illustraties.

Naast het illustreren help ik met de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen decennia ook andere illustratoren verder in dit mooie vakgebied via TOPcursus illustratie, een samenwerkingsverband met Marijke ten Cate.

Mijn persoonlijke fascinaties liggen bij natuur, biodiversiteit, dieren en  vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaat. Ik interesseer me voor manieren van leven die in harmonie zijn met de natuur om ons heen.

In 2023 rondde ik de Jaaropleiding Permacultuur (PDC) af bij Permacultuur Zwolle.
Permacultuur is een ontwerpmethode waarin de mens als onderdeel van de natuur in zijn behoefte kan voorzien en die leven genereert, in plaats van de aarde uitput (degenereert). De grote lijnen van ecologie pas je in het klein toe op eigen leven en omgeving. Hoe kijk je bijvoorbeeld anders aan tegen ‘plagen’ en helpen planten je om biologisch evenwicht en een gezonde bodem te creëren? Hoe ondersteunen de  eigenschappen van schimmels, vogels, bomen een ecologisch ontwerp waarin genoeg voedsel en leefruimte is iedereen? Permacultuur laat mij zien hoe wij als mensen onze plek terug kunnen vinden in het ecosysteem van de aarde.

Ik ben graag buiten met mijn hond Fenna, houd van pianospelen,  (klassiek) gitaarspelen en zingen.
De liefde voor natuur is terug te vinden in mijn werk en ik ben nieuwsgierig van aard. Werk je met mij samen dan kan je veel vragen verwachten en ik denk graag mee ook op inhoudelijk vlak, zonder bemoeizuchtig
te willen zijn.

 

 

 

 

 

 

.

Werkwijze

Graag werk ik aan projecten over onderwerpen die mij aan het hart liggen. Daarbij werk ik graag samen met vakmensen die zich betrokken voelen bij het project. Als ik me inzet dan doe ik dat voor de volle honderd procent. Ik geniet ervan als talenten elkaar versterken en het verrassende eindresultaat meer is geworden dan de som der delen. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.

Een prettige werksfeer is dan ook een voorwaarde om tot een mooi en inhoudelijk sterk product te komen. Ik heb scherp oog voor detail, houd van heldere communicatie en: afspraak is afspraak.
Bij het uitvoeren van opdrachten besteed ik veel tijd aan onderzoek voor een resultaat dat maximaal aansluit bij de vraag. In dit artikel ga ik daar dieper op in.

Denk voor toepassingen aan populairwetenschappelijke artikelen, websites, tentoonstellingen, jaarverslagen en (kinder)boeken, enzovoort.

Atelier

Mijn werkplek is op de zolderverdieping van een mooi voormalig pakhuis aan het Koewegje in Zwolle. Mijn atelier deel ik met collega-illustrator Marijke ten Cate met wie ik nauw samenwerk. In het pand van Ateliers Koewegje werken meerdere illustratoren, ontwerpers en kunstenaars. Soms ontstaan samenwerkingsverbanden, waarvan het boek Toen werd alles anders een voorbeeld is. Eens per jaar zetten wij de deuren wijd open voor publiek.

Illustratiecursussen en -coaching

Sinds 2017 geef ik samen met Marijke illustratiecursussen, -workshops en individuele illustratiebegeleiding aan illustratoren onder de naam TOPcursus illustratie.

 

 

Professionaliteit

Het versterken van vakkennis en solidariteit met collega-illustratoren/-ontwerpers vind ik belangrijk en daarom ben ik aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en bij het Zwols Illustratoren Netwerk (ZIN).

Opleidingen

Nieuwe Lerarenopleiding
D’ Witte Leli, Amsterdam (1984-1989)
vakken: tekenen en textiele werkvormen

Kunstacademie
Constantijn Huygens, Kampen (1989-1992)
richting: illustratieve vormgeving

Permacultuur Jaaropleiding
Permaculture Design Certificate (PDC)
Permacultuur Zwolle (2023)


Ben je benieuwd naar wat mijn werk kan betekenen voor jouw organisatie, uitgeverij, museum?

Neem snel contact met mij op, ik denk graag met je mee!

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

30 years illustrator


Since I graduated from the art academy in 1992, I have been providing illustrations for various clients.
For NRC Handelsblad I illustrated a weekly column about animals at   the science page for children, a column by Koos van Zomeren and scientific articles for various appendices for ten years.
Commissioned by publishers in the Netherlands and abroad, I provided over two hundred (children’s) books with illustrations: informative and educational books with subjects such as nature and history and some picture books, some of which have been published in the US, China, Germany, Italy and others. England.
A selection of the projects can be found in my portfolio on this website. In my illustrations I strive to translate (sometimes complex) information into a clear and attractive visual image. That is also where my strength. Illustrations have great added value in communicating on complex subjects. Whether it is fiction or non-fiction. For example, if a text has a high information density, illustrations provide visual ‘guidance’, variety and extra insight. Illustrations can connect with texts or concepts at different levels. They enhance atmosphere, clarify ideas, are beautiful or intriguing to look at, make texts and products attractive and accessible. Unlike in photography, illustrations are able to unite different aspects of images.

My personal fascinations are with nature, biodiversity, animals and issues in the field of sustainability, environment and climate. I am interested in ways of life that are in harmony with the nature around us. Permaculture is a subject that appeals to me for that reason: a design system in which man as part of nature can meet his needs without depletion of natural resources. I am very happy with a city garden in which I try to apply these principles (with varying success).
I like to be outside with my dog ​​Fenna, work in the garden and like playing the piano (classical) playing guitar and singing.
My love for nature can be found in my work and I am curious by nature. If you work with me, you can expect a lot of questions and I like to think along in terms of content, without wanting to be meddlesome.

Method

I like to work on projects on topics that concern me. I think it is important to work with professionals who feel involved in the project. When I commit myself, I do that for the full hundred percent. I enjoy it when talents reinforce each other and the surprising end result has become more than the sum of its parts. Quality is of paramount importance to me.
A pleasant working atmosphere is therefore a precondition for achieving a beautiful and substantively strong product. I have a keen eye for detail, I like clear communication and: a deal is a deal.
When carrying out assignments I spend a lot of time on research for a result that matches the demand as much as possible.
For applications you can think of popular scientific articles, websites, exhibitions, annual reports and (children’s) books, and so on.

Studio

My workplace is in the attic of a beautiful former warehouse on the Koewegje in Zwolle. I share this studio with fellow illustrator Marijke ten Cate. Several illustrators, designers and artists work in the Ateliers Koewegje building. Sometimes partnerships arise, of which the book Then everything else is an example. Since 2017, together with Marijke, I have been giving illustration courses, workshops and individual illustration coaching to illustrators under the name TOP course illustration.
Once a year we open the doors wide to the public.

Profession

I think it is important to strengthen professional knowledge and solidarity with fellow illustrators / designers and that is why I am affiliated with the Acossiacion of Dutch Designers BNO and the Zwols Illustrators Network (ZIN).

Educations

Teacher Training
D’Le Leli, Amsterdam (1984-1989)
direction: drawing and textile work forms

Art Academy
Constantijn Huygens, Kampen (1989-1992)
direction: illustrative design


Are you curious about what my work can mean for your organization, publishing house, museum?

> Feel free to contact me, I like to think along with you!